KÄYTTÖEHDOT1. YLEISTÄ

Caverion Industria Oy:n ja sen palveluntuottajien (jäljempänä "Palveluntuottaja") tuottaman ja ylläpitämän ennakoi.fi -verkkopalvelun (osoitteessa www.ennakoi.fi) sekä siinä olevien sisältöjen (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot").

Käyttämällä Palvelua sinä käyttäjänä hyväksyt Käyttöehdot ja vakuutat tutustuneesi niihin ja sitoudut noudattamaan niitä. Käyttöehdot tulevat erottamattomaksi osaksi käyttäjän ja Palveluntuottajan välistä sopimusta koskien Palvelun käyttöä.

Käyttäjä vakuuttaa olevansa täysikäinen ja täysivaltainen. Jos olet alle 18-vuotta, et voi käyttää Palvelua.

Palvelu toimii ennakoivan turvallisuustyön ilmoitusten ja ajankohtaisen turvallisuustiedon jakamispaikkana. Palvelun käyttäjät voivat jättää palvelussa ennakoivan turvallisuustyön ilmoituksia ja ohjata niitä työkohteidensa tilaajaorganisaatioille tiedoksi. Tilaajaorganisaatiolla tarkoitetaan Käyttöehdoissa sitä yritystä, jonka tehdas- työmaa- tai toimitiloihin Palvelun kautta toimitettu tai sinne tallennettu tieto tai aineisto liittyy.

Palvelua ei saa käyttää hätäilmoitusten tekemiseen.

Ennakoivan turvallisuustyön ilmoitusten tekeminen perustuu käyttäjien ja heidän tilaajaorganisaatioiden kesken erikseen sopimiin ehtoihin, eikä Palveluntuottaja vastaa palvelun käyttäjän, tämän sopimuskumppaneiden tai tilaajaorganisaation sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä.

Palvelun käyttö on käyttäjälle maksutonta.

Käyttöehtojen lisäksi käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia Palveluntuottajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelussa ilmoitettuja ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa palvelun internetsivuilla. Kaikki näihin Käyttöehtoihin liittyvät ilmoitukset on lähetettävä osoitteeseen [ennakoi@caverion.com].2. IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUDET

Kaikki Palvelussa olevat ja siihen liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Palveluntuottajalle tai tämän sopimuskumppaneille.

Edellyttäen, että käyttäjä noudattaa Käyttöehtoja ja muita Palvelun yhteydessä ilmoitettuja ohjeita Käyttäjä saa tässä kohdassa 2 tarkoitetun rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä ei saa mitään muita oikeuksia kun ne, jotka näissä Käyttöehdoissa on nimenomaisesti mainittu.

Käyttäjä saa oikeuden tehdä Palvelussa ilmoituksia sekä perehtyä Palvelussa oleviin Palveluntuottajan tuottamiin sisältöihin. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, taltioida, esittää julkisesti, alilisensioida, välittää, lähettää edelleen tai käyttää Palvelua tai siinä olevia sisältöjä tai niiden osia muutoin kuin Käyttöehtojen mukaisesti. Palveluntuottajalla on oikeus rajoittaa käyttöoikeutta.

Palveluntuottaja saa ilman erillistä korvausta rajoittamattoman, ei-yksinoikeudellisen, ikuisen, purkamattoman ja siirtokelpoisen oikeuden kaikkialla maailmassa muokata, muuttaa, käyttää, kopioida, tallentaa sekä lisensioida edelleen käyttäjän Palveluun tallentamia tai sen kautta lähettämiä tietoja ja aineistoja.3. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Palveluntuottaja ei tarkasta Käyttäjien tallentamia tietoja tai aineistoja etukäteen ennen sen toimittamista tilaajaorganisaatiolle. Kun käyttäjä tallentaa taikka muuten välittää tietoa Palveluiden kautta, käyttäjällä on velvollisuus varmistaa etukäteen ennen tallentamista ja lähettämistä, että tiedot ja aineisto:

a) on kaikilta osin totuuden mukaista ja hyvän tavan mukaista;
b) ei loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa;
c) ei sisällä arkaluonteista henkilötietoa (ei edes käyttäjän omia);
d) ei loukkaa kenenkään kolmannen henkilön (mukaan lukien oikeushenkilön) oikeuksia;
e) ei pidä sisällään mitään lainvastaista tai muuten sopimatonta materiaalia, ja
f) ei sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia.

Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on kaikki oikeudet tallentaa Palveluun tiedot ja aineiston sekä lähettää nämä Palvelua käyttäen. Käyttäjä vastaa Palveluntuottajaa, tämän sopimuskumppaneja ja muita kolmansia tahoja kohtaan kaikista kustannuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjän Palveluun tallentamat ja sen avulla lähettämät tiedot ja aineisto loukkaa kolmannen tahon tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta tai jos ne sisällä jotain laitonta, kolmansien oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista materiaalia.

Käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymästä minkäänlaisiin toimenpiteisiin Palveluntuottajaa vastaan liittyen Palvelun avulla lähettämiinsä tietoihin ja aineistoon ja sitoutuu avustamaan Palveluntuottajaa puolustuksessa mahdollisia kolmannen tahon esittämiä vaateita ja kanteita vastaan edellyttäen, että nämä johtuvat käyttäjän tiedoista tai aineistoista. Lisäksi käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palveluntuottajalle tästä aiheutuvat vahingot.

Palveluntuottaja ei ole ilmoitusten tekemisen osapuoli. Ilmoitusten jättäminen tapahtuu käyttäjien kesken ja vastuu ilmoitusten sisällöstä on Palvelun käyttäjillä.

Käyttäjä tiedostaa, että internetin käyttöön liittyy merkittäviä tietoturva ja muita riskejä. Käyttäjä v käyttää Palvelua omalla vastuullaan sekä vastaa kaikkien tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja tietokoneohjelmien hankkimisesta, käytöstä, toiminnasta ja suojaamisesta.4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Palveluntuottaja käsittelee käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen sekä lain mukaisesti. Käyttäjänä annat suostumuksen sille, että Palveluntuottaja saa ilman erillistä veloitusta tai ilmoitusta oikeuden saada, tallentaa, analysoida, välittää, luovuttaa ja alilisensioida ja muokata käyttäjän Palveluun tallentamia tai sen välityksellä lähettämiä henkilötietoja. Mikäli tämän kohdan mukainen suostumus peruutetaan, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää Palvelua.

Käyttäjän Palveluun tallentamat henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta kolmansille tahoille. Tästä huolimatta Palvelun käyttäjä antaa suostumuksensa sille, että käyttäjän tietoja ja aineistoja voidaan välittää tilaajaorganisaatiolle. Tämän suostumuksen mukaisesti tilaajaorganisaatiolla on ilman erillistä veloitusta tai ilmoitusta oikeus saada, tallentaa, analysoida, välittää, luovuttaa ja alilisensioida ja muokata Palveluun tallentamia tai sen välityksellä lähettämiä henkilötietoja. Mikäli tämän kohdan mukainen suostumus peruutetaan, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää Palvelua.

Palveluntuottaja voi luovuttaa käyttäjä- tai tunnistetietoja viranomaiselle, jos viranomaiset sitä perustellusti vaativat.5. PALVELUNTUOTTAJAN OIKEUDET JA VASTUUT

Palveluntuottaja pyrkii kohtuullisin ja kaupallisesti järkevin toimin siihen, että Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä, kun siihen on Palveluntuottajan harkinnan mukaan perusteita kuten mukaan lukien rajoituksetta huollon, asennuksen, muutostyön, turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella ja kaupallisesti järkevällä tavalla mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntuottaja ei anna mitään takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palveluntuottaja ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta, vaan käyttäjän tulee aina tarkastaa Palvelun sisällössä olevat tiedot. Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjän tietojen tai aineistojen oikeellisuudesta tai laillisuudesta.

Palveluntuottaja ei vastaa 1) mistään vahingoista tai muista menetyksistä, joita virheelliset tai riittämättömät ilmoitustiedot mahdollisesti aiheuttavat käyttäjälle tai kolmansille osapuolille 2) missään tilanteessa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, käyttäjän tallentamiin tietoon tai aineistoihin tai tietoihin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla, 3) Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, virusten tai muiden haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntuottaja ei valvo tai moderoi käyttäjien tietoja tai aineistoja. Jos Palveluntuottajan tietoon tulee kuitenkin että Palveluun on tallennettu laitonta materiaalia, on Palveluntuottajalla oikeus poistaa Palvelusta tietoja tai aineistoa, jotka Palveluntuottaja on kieltänyt tai joka Palveluntuottajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen Palveluntuottajalle, käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

Palveluntuottajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun Käyttäjän toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.6. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palveluntuottajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Palveluntuottajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle ilman käyttäjän suostumusta.8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Palveluun, sen käyttöön ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Palveluntuottajan ja käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä asteena ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
Yhteisellä asialla ja arvoketjun tukena
Caverion IndustriaMetsä GroupPohjolaPohjolan VoimaKemijoki